Khoá Học Pha Chế Tổng Hợp - Chuyên Sâu: (3 ngày - 6 buổi)
Khoá Học Pha Chế Tổng Hợp - Căn Bản: (2.5 ngày - 5 buổi)