Dịch Vụ Set-Up - Gói Premium (2 tuần)
Dịch Vụ Set-Up - Gói Standard (6 ngày)
Khoá Học Quản Lý Vận Hành và Lên Kế Hoạch Kinh Doanh: (3 ngày - 6 buổi)
Khoá Học Marketing và Quản Lý Bán Hàng Delivery và Vouchers Qua Các App
Khoá Học Coffee Specialty Chuyên Sâu: (2 ngày - 4 buổi)
Khoá Học Coffee Specialty Căn Bản: (2 ngày - 4 buổi)